top of page
Logo Vlop HighDef_LATEST.png

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemeen

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden beogen de regeling van de contractuele relatie tussen de klant en Synergile bv, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0670 694 028, hierna "het bedrijf" genoemd, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Chaussée de Nivelles 103E, 7170 Manage.

Het bedrijf ontwerpt en verkoopt herbruikbare stoffen geschenkverpakkingen en schriftomslagen, "de creaties", onder de handelsnaam "besurprise", gebruikt om het bedrijf te benoemen in deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die de klant doet, op welke manier dan ook, zowel rechtstreeks bij het bedrijf als via de website van besurprise www.besurprise.com. Onder "klant" wordt zowel de particuliere klant als de zakelijke klant verstaan.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op verkopen in België en in het buitenland.

 

Artikel 3

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of specifieke voorwaarden. besurprise kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Het bedrijf verbindt zich ertoe de klant hiervan op de hoogte te brengen. De klant is gebonden aan deze algemene voorwaarden zodra hij het aanbod of de offerte die besurprise heeft verschaft, heeft ondertekend. Door zijn handtekening te plaatsen, verklaart hij er kennis van te hebben genomen en ze te hebben begrepen. 

Inspanningsverbintenis

Artikel 4

besurprise heeft een inspanningsverbintenis ten aanzien van de klant. besurprise verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de bestelling uit te voeren volgens de wensen van de klant. besurprise is echter niet verplicht om middelen te gebruiken die buitenproportioneel zijn ten opzichte van het te bereiken doel.

Elektronische documenten

Artikel 5

In geval dat de offerte of het aanbod het voorwerp uitmaakt van een elektronische briefwisseling (zoals via e-mail) tussen de klant en besurprise, aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat deze elektronische briefwisselingen de contractuele relatie uitmaken en als bewijs kunnen dienen voor het bestaan ervan.

Offertes – Prijzen en contractuele documenten

Artikel 6

§1. Het aanbod/de offerte die besurprise aan de klant verschaft, is één kalendermaand geldig. Hierin staat de beschrijving en het referentienummer van het (de) bestelde product(en). Elke wijziging die door de klant wordt geformuleerd, zal leiden tot een wijziging van de offerte/het aanbod en, in voorkomend geval, van de vermelde totaalprijs. Het akkoord wordt gegeven door middel van de handtekening van de klant op de het aanbod/de offerte, die aan besurprise wordt teruggestuurd en waarop de klant de vermelding "Voor akkoord" en de datum van handtekening met de hand heeft geschreven. Het aanbod/de offerte kan gehandtekend per post of via e-mail aan besurprise worden teruggestuurd, op voorwaarde dat het akkoord van de klant er zichtbaar, leesbaar en duidelijk op staat.

§2. Er kunnen kortingen of ristorno's aan de klant worden toegekend. Deze kortingen of ristorno's vormen geen recht in hoofde van de klant. Ze worden toegekend, rekening houdend met de bestaande zakelijke relatie tussen besurprise en de klant. Bovendien zijn ze strikt gebonden aan het desbetreffende contract en kunnen ze in geen geval het voorwerp uitmaken van een algemene regel.

§3. Bij aankopen die een uitstel van levering vereisen ("Bestelling"), behoudt besurprise zich de mogelijkheid voor om een voorschot aan de klant te vragen. In voorkomend geval komt het voorschot overeen met 60 % van de prijs van het aanbod, exclusief BTW.

Artikel 7

§1. Indien de klant zijn bestelling annuleert, moet hij een vergoeding van 10 % van de waarde van de bestelling betalen. Deze vergoeding kan door besurprise worden gevraagd zonder voorafgaande ingebrekestelling.

 

§2. Bij een annulering van de bestelling door besurprise, omwille van redenen buiten de wil van besurprise (bijvoorbeeld en zonder exhaustief te zijn: verlies van een besteld product of faillissement van een leverancier), verbindt besurprise zich ertoe om creaties van soortgelijke aard aan de klant aan te bieden. De klant is dan vrij om dit te aanvaarden of te weigeren. In geval van weigering zal het eventueel als waarborg gestorte voorschot van de bestelling aan de klant worden terugbetaald.

Leveringstermijnen en leveringswijzen

Artikel 8

§1. Op het aanbod/de offerte staat een leveringstermijn vermeld. Deze termijn is louter indicatief en is geen verplichting van besurprise. besurprise verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen opdat de leveringstermijnen kunnen worden nageleefd. besurprise is echter in geen geval verantwoordelijk bij eventuele vertragingen van de leveringstermijnen omwille van redenen die aan derde partijen te wijten zijn.

 

§2. De klant kan kiezen tussen een van de volgende leveringswijzen:

  • levering door besurprise ;

  • levering door een externe vervoerder;

  • afhaling van de bestelling door de klant.

Naargelang de door de klant gekozen leveringswijze, wordt een forfaitair bedrag dat de leveringskosten dekt, toegevoegd aan het bedrag van het aanbod, zoals beschreven in artikel 6. Deze bedragen worden berekend op basis van het gewicht van de creaties, de tarieven van de vervoerder en de vervaardigde geschenkverpakking. besurprise kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het bedrijf zelf niet instaat voor de levering. Bijgevolg is het volgende van toepassing: 

  • indien de klant kiest voor de levering door een vervoerder, zijn de risico's die met het vervoer zijn verbonden enkel voor rekening van de vervoerder, en dit vanaf het ogenblik dat de te leveren creaties bij de vervoerder zijn afgeleverd;

  • indien de klant ervoor kiest om de bestelling zelf af te halen, zijn de risico's die met het vervoer zijn verbonden ten laste van de klant zodra hij de creaties in zijn bezit heeft.

Artikel 9

§1. Indien de bestelling niet conform is en de verkooprelatie onderhevig is aan de wetgeving betreffende de bescherming van de consument, moet de klant besurprise op de hoogte stellen van het bestaan van dit gebrek binnen een termijn van 5 kalenderdagen, te tellen vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld.

 

§2. Indien de bestelling niet conform is en de verkooprelatie niet onderhevig is aan de wetgeving betreffende de bescherming van de consument, erkent de klant uitdrukkelijk dat de geleverde creaties aan zijn bestelling of aankoop beantwoorden en dat ze geen zichtbare gebreken vertonen. De klant moet besurprise schriftelijk op de hoogte brengen van elk ander gebrek, en dit binnen 5 dagen nadat het gebrek werd vastgesteld.

Betaling en eigendomsoverdracht

Artikel 10

§1. besurprise blijft eigenaar van de creaties tot de uitgegeven factuur (of facturen) volledig is (zijn) betaald.

 

§2. Facturen moeten binnen 10 dagen na ontvangst door de klant worden voldaan. In geval dat de factuur via de post wordt verzonden, wordt verondersteld dat ze 2 dagen na de verzenddatum zal worden ontvangen. In geval dat de factuur via e-mail wordt verzonden, wordt verondersteld dat ze de volgende dag zal worden ontvangen.

 

§3. Elke bestelling die gefactureerd werd en niet tijdig werd betaald, zelfs gedeeltelijk, zal van rechtswege worden verhoogd met een interest, en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, aan de wettelijke rentevoet die van toepassing is op handelstransacties. Indien facturen meer dan 30 dagen te laat worden betaald, zal het bedrag van de factuur van rechtswege worden verhoogd met 20 %, met een minimumbedrag van € 100 bij wijze van conventioneel en onherleidbaar strafbeding.

Intellectuele eigendom en auteursrechten

Artikel 11

§1. De creaties van besurprise zijn beschermd door het auteursrecht. Meer bepaald zijn de geschenkverpakkingen beschermd door het Belgische octrooi met publicatienummer 1024997. besurprise is bovendien een beschermd merk door registratie bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Er wordt in geen geval toegestaan dat de klant de creaties van besurprise reproduceert, noch voor privégebruik, noch voor verspreidingsdoeleinden. Bij niet-naleving hiervan behoudt besurprise zich het recht voor om een verzoek in te dienen bij de gerechtelijke autoriteiten, de betaling van auteursrechten te eisen en, in voorkomend geval, schadevergoedingen en interesten te claimen.

 

§2. Nadat de klant de creaties conform deze algemene voorwaarden heeft betaald, staat besurprise de klant toe om de creaties te fotograferen, te filmen of bekend te maken, op welke manier dan ook, op voorwaarde dat besurprise uitdrukkelijk wordt vermeld als ontwerper. 

Online verkoop

Artikel 12

§1. De creaties die op de online verkoopsite www.besurprise.com worden aangeboden, zijn een uitnodiging om deze op vrijblijvende basis te bestellen.

 

§2. De prijzen van de op de website vermelde creaties zijn geldig op de datum van raadpleging en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De definitieve prijs wordt aan de klant meegedeeld op het ogenblik dat de verkoop door besurprise wordt bevestigd.

§3. Door zijn bestelling te bevestigen, geeft de klant aan dat hij van plan is een koopovereenkomst af te sluiten. Bovendien verklaar hij dat zijn gegevens juist en geldig zijn. besurprise kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in dit opzicht.

 

§4. De levering van de creaties staat gelijk met de aanvaarding van het aanbod van besurprise. Het staat besurprise vrij om de bestelling te aanvaarden of te weigeren. De e-mail ter bevestiging van de bestelling die naar de klant wordt gestuurd, dient slechts als bevestiging van de ontvangst van de bestelling.

 

§5. In geval dat de bestelde creaties niet beschikbaar zijn, zal besurprise de klant hierover inlichten. De klant is vrij om een nieuwe bestelling te plaatsen.

 

Artikel 13

De klant bevestigt, door zijn online bestelling te bevestigen, dat hij minstens 18 jaar oud is. Zo niet kan enkel de klant aansprakelijk worden gesteld. In geen geval kan de verkoop hierdoor nietig worden verklaard.

 

 

Artikel 14

§1. De online bestelde creaties blijven eigendom van besurprise tot het volledige bedrag is betaald.

§2. De betaling van de creaties gebeurt in overeenstemming met de betaalmethoden die worden aangeboden wanneer de klant zijn bestelling gaat plaatsen.

 

§3. De klant is vrij om te kiezen voor een beveiligde betaling. Zo niet is besurprise niet aansprakelijk voor verlies van of schade veroorzaakt aan de creaties tijdens de levering.

 

Artikel 15

§1. De klant, die wordt beoogd door de wet inzake de bescherming van de consument binnen het Wetboek van economisch recht, beschikt over een herroepingstermijn van 14 dagen.

§2. Dit herroepingsrecht kan enkel worden opgeworpen op voorwaarde dat de bestelde creaties niet werden gebruikt of gewijzigd.

§3. Dit herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing op creaties die door besurprise worden aangeboden en die geen product "op maat" vormen, d.w.z. producten die door besurprise werden gemaakt als antwoord op een specifieke en exclusieve behoefte van de klant.

§4. Met dit herroepingsrecht kan de klant, op zijn kosten, de creaties aan besurprise retourneren. besurprise verbindt zich ertoe de creaties terug te betalen, op voorwaarde dat ze in hun oorspronkelijke staat werden geretourneerd en onder voorbehoud van de toepassing van paragraaf 2 en 3 van dit artikel. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor het retourneren van de creaties en aanvaardt alle risico's hieromtrent. In voorkomend geval is de klant vrij om te kiezen voor een retour in beveiligde vorm, waardoor de ontvangst van de geretourneerde creaties door besurprise gewaarborgd is. Bij eventuele problemen die tijdens de retour ontstaan of indien de creaties niet bij besurprise terechtkomen, is deze laatste niet verplicht om tot terugbetaling over te gaan.

§5. Op voorwaarde dat het herroepingsrecht wordt uitgeoefend onder de vormen en omstandigheden die vereist worden door dit artikel, verbindt besurprise er zich toe om het bedrag dat de klant heeft betaald zo spoedig mogelijk terug te betalen op het bankrekeningnummer dat de klant aan besurprise heeft meegedeeld.

Persoonsgegevens

Artikel 16

§1. De persoonsgegevens die door besurprise worden verzameld om het contract te kunnen uitvoeren, zijn louter bestemd om het contract te beheren. Deze zijn, in geen geval, bestemd voor marketing- of verkoopdoeleinden. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens is Sylvie Paindeville. 

 

§2. PDe persoonsgegevens worden gedurende twee jaar bewaard. De klant kan vragen om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens of om ze te verbeteren of te wissen, door een schriftelijke aanvraag in te dienen (contact@besurprise.com) bij besurprise. besurprise draagt deze dan schriftelijk over aan de klant via het meegedeelde e-mailadres. Indien de klant niet-conform gebruik van zijn persoonsgegevens vaststelt, kan hij zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/) om een klacht in te dienen. 

 

§3. De klantgegevens worden uitsluitend voor direct- of indirect-marketingdoeleinden gebruikt als de klant hiervoor uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 

§4. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in de Europese Unie en in België, gebruikt besurprise redelijke veiligheidsmaatregelen met als doel om elk onrechtmatig gebruik van en elke onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens van de klant te verhinderen. 

Website

Artikel 17

§1. De volledige inhoud van de website van besurprise is eigendom van het bedrijf. Deze inhoud is beschermd door het auteursrecht. In dat opzicht mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of gebruikt voor andere doeleinden dan degene waarvoor ze zijn bestemd zonder de goedkeuring van de eigenares.

 

§2. besurprise stelt alles in het werk om de beschikbaarheid van de website op elk moment te garanderen en kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de website onbeschikbaar is. Bovendien kan de website te allen tijde worden gewijzigd als gevolg van herstellingen, onderhoud, de implementering van nieuwe installaties of functies, of inhoudsaanpassingen.

 

§3. besurprise kan de compatibiliteit van de website met de door de klant gebruikte hardware of software niet garanderen.

 

§4. besurprise kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een virus of ander element dat de computerapparatuur van de klant aantast, of handelingen van derden.

Aansprakelijkheidsbeperking

Artikel 18

besurprise stelt alles in het werk om kwalitatieve creaties af te leveren. besurprise kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die voortvloeien uit de handeling van een derde partij (zoals een fout in de stof, in de materialen, enz.).

Klachten

Artikel 19

§1. Iedere klacht van de klant, met uitzondering van de klacht die beschreven wordt in een ander artikel, dient onmiddellijk verbaal te worden ingediend en schriftelijk worden bevestigd binnen de 5 dagen na levering, met de stempel van de post als bewijs. besurprise verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om een minnelijke schikking te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is.

 

§2. Op voorwaarde dat de klant een klacht indient binnen de termijn voorzien in paragraaf 1, en op voorwaarde dat besurprise deze klacht aanvaardt, zal het bedrag van de klacht worden beperkt tot de waarde van de desbetreffende creaties. 

Geschillenbeslechting en bevoegde rechtbanken

Artikel 20

 

§1. Bij rechtsgeschillen wordt de voorkeur gegeven aan bemiddeling tussen besurprise en de klant. Indien echter geen overeenkomst mogelijk is, zijn de rechtbanken van het kanton en het gerechtelijke arrondissement van de maatschappelijke zetel van besurprise bevoegd. 

 

§2. In geval van geschillen betreffende een online verkoop, kunnen deze worden geregeld via het platform dat ter beschikking wordt gesteld door de Europese Commissie en dat toegankelijk is via deze link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.

Nietigheid

Artikel 21

De eventuele nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden zal de geldigheid van de andere bepalingen niet aantasten.

Toepassing van het Belgische recht

Artikel 22

Alle bepalingen die niet in deze algemene voorwaarden staan beschreven, worden beheerst door het Belgische recht dat van kracht is op het moment dat het contract wordt afgesloten.

Algemene verkoopsvoorwaarden v1.2 - besurprise - 02/2021

bottom of page