top of page

Disclaimer

Wettelijke vermeldingen & Privacybeleid

Door naar de website https://www.besurprise.com/ te gaan en deze te lezen, aanvaardt de gebruiker, zonder voorbehoud, deze wettelijke kennisgeving. Deze kennisgeving kan te allen tijde worden gewijzigd door een nieuwe kennisgeving te publiceren op voornoemde website, en dit zonder verplichte kennisgeving aan de bezoekers van de website.

De wijziging is van kracht op de datum waarop deze op de website wordt gepubliceerd.

In geval van geschillen zal uitsluitend het Belgische recht van toepassing zijn en zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Henegouwen bevoegd zijn.

 

Identificatie van de eigenaar

https://www.besurprise.com is een website van Synergile bv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Chaussée de Nivelles 103E, 7170 Manage, hierna "Synergile" genoemd. Deze website wordt beheerd door Synergile, eigenaar van de site. 

besurprise en Vlop zijn creaties van Synergile en, meer bepaald, van de oprichtster en vennote Sylvie Paindeville. besurprise is een herbruikbare, afvalvrije geschenkverpakking vervaardigd uit stof, vanuit een origineel idee dat het voorwerp uitmaakt van een gedeponeerd merk dat wordt beschermd door octrooirechten. Vlop is een herbruikbare afvalvrije schriftomslag, vervaardigd uit stof.

Synergile is, in het kader van deze website en de producten besurprise en Vlop, bereikbaar via e-mail op contact@besurprise.com of via het contactformulier op de website https://www.besurprise.com/. 

Deze website wordt gehost door het bedrijf WIX (Wix.com Inc.).

 

Doel van de website

De website https://www.besurprise.com/ heeft tot doel besurprise aan te bieden als herbruikbare geschenkverpakking en Vlop als herbruikbare schriftomslag en dienst te doen als uitstalraam.

 

Op de website kunnen de herbruikbare geschenkverpakkingen en schriftomslagen online worden aangekocht. Deze aankopen zijn onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden van besurprise.

 

Contact

De contactgegevens van besurprise zijn: contact@besurprise.com .

De bezoeker wordt gevraagd om gebruik te maken van deze gegevens bij eventuele vragen over de inhoud van de website. De bezoeker mag eveneens contact opnemen met Synergile via het contactformulier dat op de website  https://www.besurprise.com/ staat vermeld..

 

Persoonsgegevens

 

De volgende persoonsgegevens worden, in voorkomend geval, door Synergile bewaard: 

  • naam (en voornaam)

  • telefoonnummer indien vermeld

  • postadres

  • e-mailadres

Deze gegevens worden door Synergile bewaard, conform de wetgeving van 8 december 1992 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("AVG"). Synergile verwerkt persoonsgegevens die via het contactformulier worden verzameld en doordat bezoekers een account aanmaken op de website www.besurprise.com, conform bovenvermelde wetgevingen. De verwerkingsverantwoordelijke is Sylvie Paindeville, zaakvoerster van Synergile.

De gebruiker heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, recht op verbetering van onjuiste persoonsgegevens, recht op verzet, in voorkomend geval en omwille van legitieme redenen, tegen de verwerking van deze persoonsgegevens, recht op verwijdering, recht op beperking van de verwerking en recht op overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens. Hij kan van deze rechten gebruikmaken door een e-mail te sturen naar contact@besurprise.com of door een brief te sturen ter attentie van Sylvie Paindeville, zaakvoerster van Synergile en verwerkingsverantwoordelijke, aan de hand van bovenstaande contactgegevens.

Door op de website te surfen en/of gebruik te maken van het contactformulier en/of een account aan te maken, aanvaardt en begrijpt de bezoeker dat Synergile het recht heeft om persoonsgegevens op te slaan en te verwerken voor de volgende doeleinden:

  • gerichte informatie over de producten die door Synergile werden ontworpen en vervaardigd, met name de herbruikbare geschenkverpakking besurprise en de herbruikbare schriftomslag Vlop;

  • informatie over evenementen (zoals salons, beurzen, kerstmarkten, enz.) waar besurprise en Vlop worden aangeboden;

  • newsletter over de nieuwigheden en evoluties van de producten besurprise en Vlop;

  • verwerking van de geplaatste bestellingen (fysieke verzendingen en gegevens over de status).


Persoonsgegevens worden, in geen geval, gedeeld met derde partijen voor direct-marketingdoeleinden uitgevoerd door deze derde partijen of voor enige andere doeleinden.

Om niet-bevoegde toegang tot persoonsgegevens van de bezoeker te voorkomen, leeft Synergile de algemene veiligheidsprincipes na die van toepassing zijn op websites van het type https://www.besurprise.com/. 

 

Synergile kan persoonsgegevens aan derde partijen bekendmaken op vraag van een autoriteit die wettelijk bevoegd is om dat te doen. Synergile kan deze gegevens eveneens bekendmaken als deze overdracht vereist is, in goed vertrouwen, om wet- en regelgevingen na te leven, om zijn rechten of goederen, die van de website https://www. besurprise.com/ of van zijn gebruikers te beschermen of te verdedigen en, in extreme gevallen, om de veiligheid van Synergile, eigenaar van de site, van de zaakvoerster Sylvie Paindeville, van zijn klanten of van https://www.besurprise.com/ te beschermen.


Intellectuele rechten

Synergile is eigenaar, hetzij zelf, hetzij door tussenkomst van de oprichtster en vennote, Sylvie Paindeville, van alle elementen die deel uitmaken van de website https://www.besurprise.com/, namelijk de naam van het domein, de website zelf en de inhoud ervan (teksten, grafische afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden of andere soorten bestanden), met uitzondering van de elementen die uitdrukkelijk verwijzen naar een derde partij (met name, in voorkomend geval, links naar getuigenissen of mediareportages). Deze opsomming is niet-exhaustief.

Synergile stemt ermee in dat de bezoeker de elementen op de website uitsluitend voor privé- en persoonlijk gebruik mag reproduceren en communiceren. Met het oog hierop ziet Synergile af van de aanspraak op elk financieel element in de vorm van auteursrechten.

Elk ander gebruik of elke andere reproductie, zowel tijdelijk als definitief, is onderworpen aan de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Synergile.

In voorkomend geval moet de informatie over en/of het verzoek tot het gebruik of de reproductie via e-mail gebeuren op volgend adres: contact@besurprise.com .

https://www.besurprise.com/ kan bovendien elementen bevatten die, gedeeltelijk of volledig, aan derde partijen toebehoren. Het gebruik van elementen die aan derde partijen toebehoren, is onderworpen aan een voorafgaand verzoek tot gebruik ervan aan Synergile via contact@besurprise.com

Synergile zal dan het verzoek overdragen aan de desbetreffende derde partij, die vrij is om het gebruik te aanvaarden of te weigeren en, in voorkomend geval, te vragen om auteursrechten te betalen. Indien de bezoeker elementen van derde partijen gebruikt, is Synergile in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik ervan. Enkel de bezoeker zal, in voorkomend geval, auteursrechten moeten betalen aan de derde partij die dit vraagt.

Indien de bezoeker van mening is dat een of meerdere elementen op de website https://www.besurprise.com/ tegenstrijdig zijn met zijn eigen intellectuele rechten, dan wordt hij gevraagd om Synergile, eigenaar van de site, via e-mail te contacteren op contact@besurprise.com en het conflict nauwkeurig te beschrijven. 

Er zal onmiddellijk contact worden opgenomen met de bezoeker om het conflict op te lossen.

Aansprakelijkheid

De website https://www.besurprise.com/ werd zo gedetailleerd mogelijk gemaakt. Deze is bedoeld om de herbruikbare geschenkverpakking besurprise, beschermd door octrooirechten, en de schriftomslag Vlop aan te bieden en er zichtbaarheid aan te geven, de bezoeker toe te laten om de ontwerpster/bedenkster van besurprise te contacteren en, in voorkomend geval, over te gaan tot een online aankoop. De beschreven informatie kan worden gewijzigd. De bezoeker wordt bijgevolg gevraagd om de informatie waarover hij beschikt te controleren alvorens contact op te nemen. In geen geval is Synergile contractueel gebonden aan informatie die op de website staat vermeld.

Synergile kan, in geen geval, verantwoordelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die veroorzaakt zou kunnen zijn door het raadplegen of gebruiken van de gegevens die vermeld staan op de website https://www.besurprise.com/. 

 

Bovendien kan Synergile niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of onderbrekingen tijdens het gebruik van de website.

Hyperlinks

https://www.besurprise.com/ kan hyperlinks bevatten naar andere websites, sociale netwerken en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden louter ter informatie ter beschikking gesteld van de bezoeker. Ze houden geen enkel verband in, van welke aard dan ook, tussen Synergile en de website of het sociale netwerk waarnaar wordt verwezen. Synergile controleert in geen geval de inhoud ervan en wijst bijgevolg alle aansprakelijkheid van zich af voor de informatie die ze bevatten, alsook voor elke eventuele schade die uit deze informatie zou voortvloeien.

Als de bezoeker om eender welke reden vanuit een site van derden een link naar de website https://www.besurprise.com/ wenst te creëren, is hij verplicht om Synergile hiervan vooraf op de hoogte te brengen. De informatie kan per e-mail verstuurd worden naar het volgende adres: contact@besurprise.com, of via het contactformulier op de website https://www.besurprise.com/. 

In voorkomend geval zal Synergile noch direct, noch indirect aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de inhoud van de websites van derde partijen die gebruikmaken van een link naar de website https://www.besurprise.com/, ook al is Synergile er reeds van op de hoogte dat deze link werd aangemaakt en bestaat.

 

Beveiliging van de website

Synergile stelt alles in het werk om de veiligheid van de website te garanderen (met name tegen virussen of andere vormen van cybercriminaliteit). Er worden regelmatig maatregelen getroffen om hieraan tegemoet te komen. Bij een eventueel veiligheidsprobleem in verband met het gebruik van de website wordt de bezoeker gevraagd om Synergile van het probleem op de hoogte te brengen. Synergile zal er dan alles aan doen om het probleem dat zich stelt, meteen op te lossen of, als het niet onmiddellijk kan, binnen een redelijke termijn.

 

Gebruik van cookies 

De website https://www.besurprise.com/ gebruikt cookies zodat bepaalde functionaliteiten en diensten correct kunnen worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de computer van de bezoeker en die geen persoonsgegevens bevatten. Cookies kunnen de computer van de bezoeker niet beschadigen en kunnen te allen tijde worden bekeken en gewist. De bezoeker kan de installatie van cookies verhinderen door zijn browsersoftware te configureren. In voorkomend geval kan de bezoeker niet gebruikmaken van alle functionaliteiten van de website.

Google Analytics

De website https://www.besurprise.com/ maakt gebruik van Google Analytics, een dienst die websites analyseert van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt eveneens gebruik van cookies (zie hierboven). De informatie over het gebruik van de website door de bezoeker en zijn IP-adres (verkregen aan de hand van de cookies), worden overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten en worden daar bewaard. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de website https://www.besurprise.com/ door de bezoeker te evalueren, om rapporten voor de dienstverlener aan te maken over de activiteiten van voornoemde website en om andere diensten te leveren in verband met het gebruik van de website en internet. Google zal deze informatie eveneens kunnen doorgeven aan derde partijen binnen de beperkingen voorzien door de wet of voor zover deze derde partijen die gegevens op vraag van Google verwerken. Google zal in geen geval het IP-adres van de bezoeker koppelen aan andere gegevens van Google.

 

Slotbepaling

De nietigheid van een artikel betekent niet dat de gehele disclaimer nietig is. De nietigheid van een clausule zal ertoe leiden dat deze wordt vervangen door een geldige clausule die in dezelfde richting gaat. In voorkomend geval zal Synergile de clausule vervangen door een clausule die hetzelfde effect teweegbrengt.

 

Disclaimer - besurprise - 02/2021

bottom of page